اصلاح ساختار مالی و اداری

اصلاح ساختار در مدیریت شرکتی به معنای ساختاردهی و سازمان‌دهی ساختار حقوقی، مالکیتی، عملیاتی شرکت است.تجدید ساختار استراتژیک، بحران‌های مالی را کاهش می‌دهد و به طور همزمان با کاهش تنش بین اعتباردهندگان و سهامداران شرکت، در جهت تسهیل حل و فصل سریع یک بحران به کار می‌رود. اتخاذ تصمیم در مورد بازسازی کسب و کار ممکن است طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها، از جمله خرید، واگذاری خطوط کسب و کار و دارایی، کسب سهام کنترلی در شرکت‌های دیگر، تغییر در ساختار سرمایه از طریق روش‌های مختلف مهندسی مالی و همچنین فرایند مهندسی مجدد به منظور بهبود کارایی و اثربخشی شرکت را در برگیرد. از مواردی که شرکت نیاز به اصلاح ساختار خواهد داشت عبارتست از کارایی ضعیف در عملیات، تغییرات داخلی و بین المللی در ساختار عملیات شرکت، کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات و فرایند خلق ارزش، هزینه سرمایه بالا، سوءمدیریت در سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، تغییرات و نوسانات در قوانین مربوط به تکنولوژی، رقابت و عدم حضور در زمان رشد بازار محصولات.

فهرست